Search Facebook Instagram Twitter

Toezicht op onderwijs


Terug naar hoofdpagina NL > Onderwijs in Aruba


Inspectie van het onderwijs

De Inspectie is het toezichthoudend en adviserend orgaan van de Minister van Onderwijs. Het toezicht op het onderwijs is opgedragen aan de Minister van Onderwijs. De Dienst Inspectie van het Onderwijs bestaat uit inspecteurs voor het primair, het algemeen voortgezet en het beroepsonderwijs. Hoewel er sprake is van verschillende onderwijssoorten, is het uitgangspunt van de inspectie dat de toezichthoudende werkzaamheden van de inspecteurs op één lijn liggen en volgens het ‘Toezichtkader’ uitgeoefend worden. Dit betekent ook dat alle inspecteurs elkaar kunnen vervangen.


Kwaliteitszorg

Voor de overheid, als subsidiënt van de scholen in Aruba, is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholen aan bepaalde normen voldoet. Het onderwijs dient effectief en efficiënt georganiseerd te worden om te garanderen dat de resultaten voldoen aan de gestelde doelen en ook tegemoetkomen aan de verwachtingen van de maatschappij.


Onderwijs- en leertijd

De inspectie ziet toe op het realiseren van voldoende onderwijs- en leertijd zoals voorgeschreven in de regelgeving. Met betrekking tot het leveren van prestaties, zijn onderwijs- en leertijd belangrijke voorwaarden. Een goede waarborg van voldoende onderwijs- en leertijd levert niet alleen een wezenlijke bijdrage aan de prestaties van de leerlingen, maar dient eveneens de maatschappelijke functie van het onderwijs.


Wetgeving

De inspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op het onderwijs en in dat kader ziet de inspectie onder andere toe op de naleving van de wettelijke regelingen. Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en hun schoolleiders, het onderwijsaanbod conform de vastgestelde leerplannen en doelen, de lesrooster, de registratie van leerlingen, leraren en de les/taak-uren, de examens, de schoolreglementen, het bevorderen en het verwijderen van leerlingen en de inrichting van het onderwijs. Met de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van de Directie Onderwijs vinden er regelmatig besprekingen plaats.

Zie ook:


Evaluatie bevoegdheden

De wet schrijft voor dat slechts personen met een in de wet omschreven bewijs van bekwaamheid, bevoegd zijn om in het onderwijs benoemd te worden.

Zie ook:


Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat er soms ontevredenheid ontstaat bij de verschillende personen die bij het onderwijs betrokken zijn. Hierdoor kan de inspectie in de loop van het schooljaar klachten binnen krijgen. Deze kunnen klachten zijn van ouders, leerkrachten, schoolhoofden of schoolbesturen.


Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets