Search Facebook Instagram Twitter

Opleidingen die in de media geadverteerd worden

August 16, 2017

Directie Onderwijs krijgt regelmatig vragen over opleidingen op avo-, mbo- en hbo-niveau die worden aangeboden via de lokale media en Facebook en die naar verluidt erkenning genieten in Nederland volgens Nederlandse wetgeving betreffende avo-, mbo- en hbo-opleidingen.

Als gevolg van de vele vragen, heeft Directie Onderwijs contact opgenomen met de betrokken onderwijsinstanties in Nederland. Hieronder wordt het een en ander hierover uitgelegd.

 

Hoger onderwijs

Op dit moment (Juli 2017) is er maar één hoger onderwijsinstelling die buiten Europees Nederland een transnationale opleiding kan aanbieden en die voldoet aan de Wet op hoger onderwijs en wetenschap (WHW) en het erbij behorende diploma inclusief graad kan afgeven. Dat onderwijsinstelling is de Saba Medical School (SMS) die een WO-Master opleiding aanbiedt.

De SMS is erkend door de Nederlandse Minister van Onderwijs als niet-bekostigde onderwijsinstelling. De opleiding is geaccrediteerd en de SMS geeft dus een erkend WO-diploma af aan diegenen die de opleiding met goed gevolg voltooien.

Verder is er nu geen enkele hoger onderwijsinstelling die buiten Europees Nederland een WHW-diploma mag afgeven.

De door de Nederlandse minister van OCW erkende hoger onderwijsinstellingen (inclusief de instellingen die in de bijlage bij de WHW zijn opgenomen) zijn gevestigd in Nederland en bieden vanuit de locaties waarvoor ze voor specifieke opleidingen accreditatie hebben verkregen van de NVAO het onderwijs aan.

In het kader van de internationalisering van het hoger onderwijs is het de instellingen toegestaan om ten hoogste 75% van het onderwijs aan te bieden buiten Nederland. Dat deel “buiten Nederland” kan ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk (lees Aruba, Curaçao, Bonaire en ook de bovenwindse eilanden) zijn, echter, 25% van het onderwijs moet in Nederland worden gevolgd als het dus om een door de Nederlandse minister van OCW erkend diploma moet gaan.

 

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor het mbo geldt dat slechts binnen Europees Nederland opleidingen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) mogen worden aangeboden en worden afgesloten met een door de Nederlandse minister erkend diploma. In principe mag er geen onderwijs buiten Europees Nederland worden aangeboden als het opleidingen zijn die onder de WEB vallen. Indien aangegeven wordt dat certificaten of diploma’s op mbo-3, 4 of hbo-niveau behaald kunnen worden, betekent dit dat het feitelijk geen wettelijke mbo-3, 4 en hbo-diploma’s zijn. De student krijgt na het volgen van deze opleidingen dus geen door de overheid wettelijk erkende mbo-3, 4 of hbo-diploma.

Veel privé onderwijsaanbieders die bekend zijn in de maatschappij bieden opleidingen aan, waarvoor ze vaak, zelf de examinering/toetsing verzorgen. Hoewel deze opleidingen kwalitatief best goed kunnen zijn, is het grote probleem dat de kwaliteit niet objectief kan worden vastgesteld. Als gevolg hiervan kunnen de afgegeven instituutscertificaten of diploma’s niet worden vergeleken met bij de wet geregelde mbo- en hbo-diploma’s.

 

Landsexamens

Studenten die voor de een of andere reden niet meer naar school gaan kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan de zogenaamde Landsexamens. Soortgelijke examens worden in Nederland Staatsexamens genoemd.

Doel van het Arubaans landsexamen is om diegenen die niet (meer) in de gelegenheid zijn een diploma te behalen door een school in de zin van het Landsbesluit examens Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) te bezoeken, alsnog in de gelegenheid te stellen het diploma voor dat onderwijstype te behalen.

Een student kan voor één of meerdere vakken een landsexamen doen. Doordat de student niet meer op school zit is hij of zij zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op de examens. Het is aan de student of hij of zij zelfstandig op landsexamens voorbereid of door onderwijscoach of een instituut hierin laat begeleiden.

Het Arubaanse landsexamen diploma is gelijkwaardig aan een diploma dat via een reguliere dag- of avondschool voor VWO, HAVO of MAVO wordt behaald.

Bij vluchtige lezen kan de lezer namelijk misleid worden, met als gevolg dat hij een wettelijk erkend diploma denkt te halen terwijl dit niet het geval is. Bij het lezen van een advertentie van een onderwijsaanbieder is het van belang dat bovenstaande informatie in acht genomen wordt.

 


Info | Contact

Pa mas informacion por busca [D] Diploma den e alfabet menu riba homepage of por tuma contacto cu DEA > Diploma Evaluatie.

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets