Search Facebook Instagram Twitter

Traimerdia


Naschoolse opvang voor kinderen

Onder begeleiding van het Bureau Traimerdia wordt in tien centra verspreid over Aruba, de naschoolse opvang geboden. Deze centra zijn gehuisvest in de gebouwen van tien basisscholen.

Traimerdia is bestemd voor kinderen van het kleuter- en het basisonderwijs en voor kinderen van het speciaal onderwijs. In de veiligheid van het schoolgebouw en de schoolfaciliteiten en onder professionele begeleiding worden de kinderen middels een gestructureerd programma verder gestimuleerd in hun ontwikkeling.


Pedagogisch beleid

Traimerdia beoogt de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit betekent dat de diverse facetten van de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, ondersteund en begeleid worden. Hierbij wordt uitgegaan van de leefwereld van het kind en wordt aansluiting gemaakt met de ontwikkelingsfase van het kind.

Om op adequate en verantwoorde wijze te voorzien in de primaire fysiologische behoeften van de kinderen, wordt voldoende ruimte geboden voor ontspanning en rust. De cognitieve, de psycho-sociale ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de affectieve en creatieve capaciteiten worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de medemens, maatschappij en milieu en respect voor zichzelf en voor anderen worden gestimuleerd.

Conscious Discipline

Bureau Traimerdia heeft voor het pedagogisch-didactisch handelen binnen haar centra een bewuste keuze gemaakt voor het concept van Becky Bailey: Conscious Discipline (bewust opvoeden).

Dit is een wijze van opvoeden die o.a. rekening houdt met de verschillen in denkniveau van kinderen van diverse leeftijden. Het gaat bij Conscious Discipline om een programma op basis van sociaal-emotionele intelligentie dat gebaseerd is op de kennis en inzichten die het onderzoek naar de ontwikkeling en de werking van hersenen van kinderen heeft opgeleverd. Binnen Conscious Discipline staat een goede relatie tussen opvoeder en kind centraal. De methode stelt de opvoeder in staat om het kind te zien zoals hij/zij is. De opvoeder benadert het kind op een niet-conditionele (zonder vooraf voorwaarden te stellen), positieve manier.

Meer informatie: > Conscious Discipline

Het programma van Traimerdia moet mede leiden tot sociale cohesie met de Arubaanse gemeenschap en tot het versterken van waarden en normen die leiden tot een humanere samenleving. Het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen houdt ook in dat er ondersteuning geboden wordt aan het rendement van het (formele) onderwijsleerproces. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te stimuleren.

De naschoolse opvang Traimerdia is opgezet als een “tweede huis”. Dit houdt in dat deze complementair is aan de opvoeding thuis. Traimerdia zal de verantwoordelijkheid van ouders, opvoeders en leerkrachten ondersteunen; echter zij mag en kan nimmer hiervoor in de plaats treden.


Personeel

Aan het hoofd van het centrum staat een centrumleider (hoofd) (HBO-kracht). In ieder centrum zijn afhankelijk van het aantal groepen een aantal medewerkers groepsbegeleiding in dienst. De medewerkers groepsbegeleiding bieden de dagelijkse zorg en begeleiding aan de kinderen. Dit personeel wordt via de interne opleiding opgeleid en wordt continu geschoold om het werk op een professioneel niveau uit te kunnen voeren.

Naast de medewerkers groepsbegeleiding is in ieder centrum ook een huiswerkbegeleider aanwezig. Dit is een leerkracht die waar nodig extra hulp biedt aan de kinderen bij het maken van het huiswerk.


Programma’s

Het dagelijkse programma

In principe biedt ieder centrum hetzelfde programma aan waarbinnen ruimte geboden wordt voor variatie en voor de mogelijkheid om af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Het programma is gericht op de integrale ontwikkeling van het kind op zowel sociaal, emotioneel, lichamelijk en intellectueel terrein. Als rode draad door het programma loopt het vormen van kinderen met hoge waarden en normen.

Het programma bevat activiteiten die individueel, in homogene groepen, in heterogene groepen en centra-overschrijdend uitgevoerd worden. Omdat spelen voor het kind van groot belang is, wordt in het programma ruim de gelegenheid aan het spelen geboden en kan het kind zelf bepalen wat en met wie hij/zij speelt.

Met betrekking tot het ondersteunen van het formele onderwijs zijn de activiteiten: huiswerkbegeleiding, leerstimulering en speciale activiteiten om het lezen te stimuleren.

De activiteiten handvaardigheid en tekenen, muziek, dans en drama, sport en spel hebben als doel bij de kinderen belangstelling te kweken, opdat zij zich verder op één of meer van deze gebieden verder laten vormen.

Het programma wordt van maandag t/m vrijdag uitgevoerd van 1.03 t/m 5.30 p.m.

Speciale programma’s

Naast het reguliere middagprogramma dat aangeboden wordt op normale schooldagen, biedt Traimerdia gedurende vakanties, speciale programma’s aan. In julivakantie wordt een speciaal vakantiekamp aangeboden van 7.30 a.m. tot 5.30 p.m.

Voor dit laatste programma moet apart ingeschreven en betaald worden. Deze programma’s zijn voornamelijk recreatief.

Bij Traimerdia wordt verder ook aandacht besteed aan de feesten die op Aruba gevierd worden. In het kader hiervan worden in de centra speciale activiteiten uitgevoerd. In de paasvakantie is Traimerdia gesloten en in de oktober vakantie is er een vakantie programma voor de hele dag en er wordt een klein bedrag gevraagd. Het programma in oktobervakantie is van 7:30 am – 5:30 pm.

Meer informatie: > Vakantieroosters


Kosten

Inschrijfgeld

Een jaarlijks inschrijfgeld van Awg. 35,00 per kind is verschuldigd. Dit bedrag is ter dekking van de verzekeringskosten (W.A. en ongevallenverzekering, waarvoor tevens apart bij een ongeval door de ouder een eigen risicobedrag per geval verschuldigd is) en voor de speciale activiteiten welke in het centrum plaatsvinden.

Ouderlijke bijdrage

Naast het inschrijfgeld wordt een ouderlijke bijdrage gevraagd op basis van het inkomen van de ouders. De eerste betaling per kind dient samen met het inschrijfgeld voldaan te worden telkens aan het begin van het nieuwe opvangjaar (in augustus) of op het moment dat het kind bij Traimerdia start. Tweede betaling van ouderlijk bijdrage is in januari. Periode I is van augustus tot en met december, en periode II loopt van januari tot en met de laatste schooldag van juli.


Inschrijving

Aanvragen voor inschrijving kunnen plaatsvinden op het Bureau Traimerdia. Hiertoe zijn inschrijfformulieren bij het Bureau Traimerdia verkrijgbaar. Gelijk met het inschrijfformulier dient de ouder een uittreksel uit het bevolkings-register in te leveren, en er wordt een kopie gemaakt van de AZV kaart.

Ouders mogen zelf aangeven in welk centrum zij hun kind willen laten plaatsen. Bij inlevering van inschrijfformulier gaan de kinderen op wachtlijst. Wanneer er plaats is zullen ze opgebeld worden, het gaat volgens inschrijf datum en groep dat het kind geplaats moet worden.

Kantooruren van het Bureau Traimerdia voor het publiek zijn van 8.00 am tot 3.00 pm.

 


Info / Contact

Bureau Traimerdia

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets