Search Facebook Instagram Twitter

Nos Atardi


Naschoolse opvang voor Jongeren

De Minister van Onderwijs heeft in november 2014, samen met de Minister van Algemene Zaken, een naschools programma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geïntroduceerd in schooljaar 2014/2015. Het doel is om de zorgen van de ouders te verlichten en belemmerende sociale problemen te verminderen.

Het project is een pilot voor drie jaar. Het programma zal geleidelijk groeien van 1 school naar alle 13 scholen in het voortgezet onderwijs op Aruba in 2017.

De pilot begon met een groep van 40 leerlingen in de leeftijdsgroep 13-16 bij de EPB in San Nicolaas. In februari 2016 is het naschoolse programma uitgebreid met een tweede school (Maria College) te Oranjestad.


Pedagogisch beleid

Nos Atardi beoogt de totale ontwikkeling van de jongere te bevorderen. Dit betekent dat de diverse facetten van de ontwikkeling van de jongere gestimuleerd, ondersteund en begeleid worden. Hierbij wordt uitgegaan van de leefwereld van de jongere en wordt aansluiting gemaakt met de adolescent-fase. Om op adequate en verantwoorde wijze te voorzien in de primaire fysiologische behoeften van de jongeren, wordt voldoende ruimte geboden voor ontspanning en rust. De cognitieve, de psycho-sociale ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de affectieve en creatieve capaciteiten worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de medemens, maatschappij en milieu en respect voor zichzelf en voor anderen worden gestimuleerd.

Het programma van Nos Atardi moet mede leiden tot sociale cohesie in de Arubaanse gemeenschap en tot het versterken van waarden en normen die leiden tot een humanere samenleving. Het bevorderen van de ontwikkeling van de jongeren houdt ook in dat er ondersteuning geboden wordt aan het rendement van het (formele) onderwijsleerproces. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te stimuleren.

De naschoolse opvang Nos Atardi is opgezet als een “tweede huis”. Dit houdt in dat deze complementair is aan de opvoeding thuis. Nos Atardi zal de verantwoordelijkheid van ouders, opvoeders en leerkrachten ondersteunen; echter zij mag en kan nimmer hiervoor in de plaats treden.


Personeel

Aan het hoofd van de locatie staat een locatiebeheerder (hoofd) (HBO-kracht). In iedere locatie is er een assistent-locatiebeheerder (MBO-kracht) en zijn er, afhankelijk van het aantal groepen, een aantal mentoren aanwezig. Deze mentoren zijn ambtenaren die, naast hun werkzaamheden, als vrijwilliger een halve dag per week als mentor werkzaam zijn. De mentoren zijn getraind in het mentorschap voor jongeren en worden daarin begeleid om het werk op een professioneel niveau uit te kunnen voeren.

Naast de medewerkers groepsbegeleiding is in ieder centrum ook een huiswerkbegeleider aanwezig. Dit is een leerkracht die waar nodig extra hulp biedt aan de kinderen bij het maken van het huiswerk.


Programma’s

Het dagelijkse programma

Ieder locatie biedt in principe hetzelfde programma aan. Een programma gericht op het bieden van opvang en begeleiding aan jongeren met betrekking tot zowel schoolprestaties als hun ontwikkeling op sociaal, emotioneel en op lichamelijk terrein.

Het programma kent een grote variatie aan activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, lezingen over actuele onderwerpen zoals diabetici, workshops, muzieklessen, handenarbeid, sport en recreatie en drama.

Nos Atardi biedt een structuur aan waarbinnen onder anderen de vorming van hoge waarden en normen zoals respect en discipline aandacht krijgt. Ook is het heel belangrijk het stimuleren van denkprocessen en van de vorming van een eigen identiteit bij de jongeren en het bieden van ruimte voor meningsvorming en uiting.

Door middel van activiteiten zoals vliegers maken en hiermee competities organiseren, meedoen aan ‘beachcleaning’,  willen wij de jongeren aansporen tot een actieve participatie en betrokkenheid binnen onze samenleving.

Een andere programma dat in de toekomst aangeboden zal worden is een vakantiekamp.

Het programma van Nos Atardi wordt van maandag t/m vrijdag uitgevoerd van 2:00 pm t/m 5.30 pm.


Kosten

Inschrijfgeld

Het jaarlijkse inschrijfgeld is voorlopig vastgesteld op Awg. 50,00 per jongere. Dit bedrag is ter dekking van de verzekeringskosten (W.A. en ongevallenverzekering, waarvoor tevens apart bij een ongeval door de ouder een eigen risicobedrag per geval verschuldigd is) en voor de speciale activiteiten welke op de locatie plaatsvinden.

Ouderlijke bijdrage

Hiervan is er voorlopig geen sprake.


Inschrijving

Aanvragen voor inschrijving kunnen plaatsvinden op het Bureau Traimerdia. Hiertoe zijn inschrijfformulieren bij het Bureau Traimerdia verkrijgbaar. Gelijk met het inschrijfformulier dient de ouder een uittreksel uit het bevolkingsregister in te leveren. En er wordt een kopie gemaakt van de AZV kaart.

Ouders mogen zelf aangeven op welke locatie zij hun jongere willen laten plaatsen. Bij inlevering van inschrijfformulier wordt de jongere op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er plaats is worden de ouders opgebeld worden, het gaat volgens inschrijfdatum en de groep waarin de jongere geplaatst wordt.

Op dit moment zijn de EPB San Nicolas en de Maria College Mavo beschikbaar. In de nabije toekomst komen hier Colegio San Antonio en het Filomena College bij.

Kantooruren van het Bureau Traimerdia voor het publiek zijn van 8.00 am tot 3.00 pm.

 


Info / Contact

Bureau Traimerdia

De Minister van Onderwijs heeft in november 2014, samen met de Minister van Algemene Zaken, een naschools programma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geïntroduceerd in schooljaar 2014/2015. Het doel is om de zorgen van de ouders te verlichten en belemmerende sociale problemen te verminderen

Het project is een pilot voor drie jaar. Het programma zal geleidelijk groeien van 1 school naar alle 13 scholen in het voortgezet onderwijs op Aruba in 2017. De pilot begon met een groep van 40 leerlingen in de leeftijdsgroep 13-16 bij de EPB in San Nicolaas. In februari 2016 is het naschoolse programma uitgebreid met een tweede school (Maria College) te Oranjestad.

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets