Search Facebook Instagram Twitter

Taal in het onderwijs

Strategisch Plan Taalbeleid 2011-2012

Missie

Het bereiken van draagvlak voor het dynamische proces van taalbeleidsontwikkeling. Dynamisch want taal leeft en is daardoor voortdurend aan verandering onderhevig. Dit betekent dat men zal moeten aanvaarden dat er niet een taalbeleidsplan kan komen die een statisch karakter heeft.

Men maakt keuzes op het gebied van taal en komt terecht in een dynamisch proces waarin gewerkt wordt volgens het implementeren, evalueren en bijstellen methode. Een keuze maken is vaak niet het struikelblok, het accepteren van de niet gemaakte keuzes vormt het struikelblok.  In een dynamisch proces waarin ruimte is voor een implementatie- evalueren- bijstellen methode, is er de mogelijkheid om keuzes die eerder niet gemaakt zijn alsnog in te voegen en te implementeren.

Doel van Taalbeleid

Het aanbieden van een taalbeleid werkpakket aan alle onderwijsinstellingen op Aruba. Er moet als het ware een “Language Policy Box” komen. Hierin bevinden zich voorbeelden van uitgewerkte taalbeleidsplannen in en voornamelijk ‘tools” (handreikingen). Dit maakt het mogelijk voor een onderwijsinstelling om gebruik te maken van de ‘ tools’ die de onderwijsinstelling nodig acht voor het ontwikkelen van een taalbeleidsplan, die is toegespitst op de eigen situatie.

Om het dynamische karakter te behouden moet “The Language Policy Box” een two-way communicatie proces zijn. In de praktijk betekent dit dat vanuit Directie Onderwijs de voorbeelden en handreikingen klaar liggen (lees toegankelijk zijn ) voor alle onderwijsinstellingen om te gebruiken bij het ontwikkelen van hun eigen taalbeleid, dit is wat beschouwd kan worden als het output karakter.

De input karakter komt naar voren op het moment dat een onderwijsinstelling een ervaring deelt (lees de ervaring deponeert in the “Language Policy Box”), zodat een andere onderwijsinstelling hiervan kan leren. Zo wordt er een context gekweekt waarbij de onderwijsinstellingen de autonomie behoudt om haar eigen taalbeleidsplan te ontwikkelen, maar dat deze ontwikkelingen toch volgens een door de overheid ondersteunde richtlijnen plaatsvinden. Zo wordt er ook een zekere vorm van uniformiteit op het gebied van taalbeleid gewaarborgd, die aansluit op het algemene onderwijsbeleid.

Perspectief

Er is jaren lang volgens “het glas is half leeg principe” gewerkt op het gebied van taalbeleid. De knelpunten worden zo vaak aangehaald dat er in een vicieuze cirkel rondom het probleem wordt gedanst. Het taalprobleem krijgt hierdoor niet eens de mogelijkheid om de dans te ontspringen.

Als er volgens het “glas is halfvol principe” wordt gewerkt zal dit een positiever perspectief bieden. Dit betekent dat bij het ontwikkelen van taalbeleid naar de positieve aspecten van de taalsituatie gekeken moet worden.

De kinderen die de toekomst van het land Aruba vormen, hebben de mogelijkheid om groot gebracht te worden in een omgeving waarbij er ruimte is voor het eigen maken van meerdere talen. In het verleden zijn er op het gebied van taal keuzes gemaakt die ons volgens een bepaald gedachtegoed hebben gevormd als talige mensen die we nu zijn.

We zouden onze meningen ten aanzien van de gemaakte keuzes moeten meenemen en kijken hoe deze meningen constructief kunnen delen met anderen. We moeten gebruik maken van diversiteit die de Arubaanse taalsituatie ons biedt. Diversiteit biedt mogelijkheden om het gewenste dynamisch proces te bereiken.
Er wordt gestreefd naar een situatie waar de  vier belangrijkste talen een gestructureerde, weloverwogen op de specifieke situatie toegespitste vorm hebben gekregen binnen het Arubaanse Onderwijs (hierin worden alle lagen van het onderwijs meegenomen).

Waarom communicatiebeleid voor taalbeleid?

Het ontwikkelen van een nationaal taalbeleid is een proces dat vergeleken kan worden met een communicatie proces met de maatschappij. De organisatie die het proces initieert is Directie Onderwijs. In het proces zal er gebruik worden gemaakt van verschillende communicatiemiddelen om zo de doelen te bereiken.

Om de ontwikkeling van het taalbeleid te ondersteunen is een goed doordacht communicatiebeleid nodig om structuur te bieden aan het proces. Er is een boodschap die over gebracht dient te worden naar de verschillende ‘stakeholders’ in de maatschappij. Draagvlak is noodzakelijk voor de invoering van een nationaal taalbeleid, draagvlak kan door middel van een effectief communicatiebeleid worden bereikt.

Invloed van globalisering op taalbeleid voor Aruba

Behoeftes voor studenten die in het buitenland verder studeren

Studenten die in Nederland verder studeren

In Nederland is er een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die het Engels als voertaal gebruiken. Deze trend zal zich naar verwachting verder voortzetten. Nederlands als voertaal in de maatschappij blijft natuurlijk wel. Verschillende Hogescholen in Nederland bieden Arubaanse en Antilliaanse studenten de mogelijkheid om een voorbereidingscursus te volgen om zo de overgang naar de Nederlandse taal en cultuur te versoepelen.

De middelbare scholen hebben als taak om de studenten een goede basis te bieden zodat ze met succes hun vervolgopleiding kunnen volgen. Het taalaanbod moet worden afgestemd om de algemene taalbehoeftes van de studenten, specifieke taalbehoeftes zijn de verantwoordelijkheid van de student zelf.

Studenten die in Amerika of Canada verder studeren

Voor deze studenten is Engels de taal die ze het beste moeten beheersen en waarvoor ze TOEFL toets moeten afleggen om zo tot de Universiteit toegelaten te worden. De voorbereiding hiervoor is de verantwoordelijkheid van de student zelf. Bepaalde Universiteiten eisen dat nieuwe studenten een 2e vreemde taal beheersen op C1 niveau (www.erk.nl) als studenten vanuit het mbo doorstromen naar Bachelor opleiding.

Studenten die in de regio verder studeren

Studenten die ervoor kiezen om de regio hun vervolgopleiding te volgen hebben met verschillende talen te maken die ze op een hoog niveau (B2) (www.erk.nl) moeten beheersen. Het gaat voornamelijk om de talen Spaans voor Costa Rica en Colombia bijvoorbeeld en Nederlands voor wie naar Curaçao gaat.

Engels als wereldtaal

De discussie van de rol van Papiamento en Nederlands in het onderwijs ziet een verschuiving naar de situatie waarin het Engels een belangrijke rol speelt en men zich afvraagt welke plek het Engels moet krijgen binnen het onderwijs. Er werd in het verleden een gepolariseerd beeld gevormd tussen Papiamento en Nederlands. Met de opkomst van het Engels is deze polarisatie afgenomen omdat beide groepen inzien dat Engels een steeds invloedrijker rol gaat spelen in het Arubaanse taallandschap.

Voor het taalbeleid heeft dit als consequentie dat er een evenwichtige keuze gemaakt moet worden welke vreemde talen de overtoom moeten voeren bij het te ontwikkelen taalmodel.

 


Nieuws

06.03.15 Taalunie – Nederlands in het Caribisch gebied
19.04.14 OCW – Engels wordt enige instructietaal op scholen Sint Eustatius
29.07.13 NTU – Advies over taalkennis en hoger onderwijs
16.05.13 Nederlands als Vreemde Taal in het Caribisch gebied
21.02.13 E Scol Multilingual
20.02.13 UNESCO: Books for Mother Tongue Education
17.08.12 Proyecto Scol Multilingual ta drenta Scol Basico

 


Info / Contact

DEA | Proyecto Idioma den Enseñansa

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets