Search Facebook Instagram Twitter

Voorwaarden


Bek pa Landsexamen


Voorwaarden inschrijving Landsexamen MAVO/HAVO/VWO

Toelichting bij het inschrijfformulier landsexamen

U dient online het volledig ingevulde inschrijvingsformulier in en kopieën van de benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten, diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) plus een kopie van een uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) in te leveren. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.

Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u schriftelijk bericht (per email en brief) dat u kunt deelnemen aan het Landsexamen.

Indien u een positief bericht (bevestigingsbrief) krijgt van het Examenbureau dient u de volgende documenten digitaal op te sturen voor een definitieve inschrijving voor het Landsexamen 2022:


Attentie

U kunt zich inschrijven voor het Landsexamen 2022 vanaf 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Onvolledig en onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren die na 30 september 2021 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Tot het Landsexamen MAVO/HAVO/VWO 2022 worden toegelaten degene:

  1. die zich tijdig (vóór 1 oktober 2021), op de juiste wijze en bij de juiste instantie heeft aangemeld, en
  2. die tijdig het verschuldigde examengeld volledig heeft voldaan, en
  3. die per 1 april 2022 een leeftijd bereikt heeft van:

17 jaar of ouder: voor mavo-kandidaten;
18 jaar of ouder: voor havo-kandidaten;
19 jaar of ouder: voor vwo-kandidaten.

Onverminderd het eerste lid wordt tot het examen toegelaten degene die een 1-vakdiploma wenst te behalen op eenzelfde opleidingsniveau als de opleiding die zij aan het volgen is met dien verstande dat dit een vak betreft dat niet is opgenomen in haar combinatie van vakken.


Het Examenbureau is geen opleidings- of begeleidingsinstituut. Kandidaten die zich bij het Examenbureau inschrijven dienen, eventueel met hulp van anderen, zichzelf voor te bereiden op het Landsexamen. Ook het verkrijgen van methoden, literatuur, e.d. die de kandidaat nodig heeft, valt onder de eigen verantwoordelijkheid.


 

 

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets